Kontakt z nami:tel: , fax:

PLL LOT: Loty do USA w czasie pandemii!

PLL LOT: Loty do USA w czasie pandemii!

W związku z dużą dynamiką zmian w regulacjach obowiązujących w poszczególnych krajach, przewoźnicy na bieżąco dostosowują procedury związane z odprawą pasażerów do aktualnie obowiązującego prawa.

W przypadku PLL LOT i rejsów do USA przewoźnik podaję zasady:

1) KIERUNEK PL – USA:

Rejsy na trasie Polska – USA są otwarte do sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji. Przypominamy jednak, że przed wylotem każdy pasażer ma obowiązek upewnić się, że spełnia kryteria wjazdu do kraju docelowego. Osoby nieposiadające wymaganych uprawnień, nie zostaną wpuszczone na pokład. Obecne regulacje rządów obydwu krajów, do których linie lotnicze mają obowiązek się stosować sprawiają, że wznowione rejsy nie mają jeszcze obecnie potencjału turystycznego. Może z nich skorzystać wąska grupa osób uprawnionych do przekroczenia granicy. W przypadku Stanów Zjednoczonych są to przede wszystkim obywatele tego kraju, ich rodziny, posiadacze Zielonej Karty i stałego pozwolenia na pracę oraz wybrane grupy takie, jak dyplomaci lub studenci. Szczegółowe informacje znajdują się m.in. na stronie Ambasady USA w Polsce.

 2) KIERUNEK USA – PL:

 Przed podróżą każdy pasażer powinien upewnić się jednak, że spełnia kryteria wjazdu do Polski. Osoby nie posiadające takich uprawnień, nie zostaną wpuszczone na pokład.

Bieżące regulacje obowiązujące Pasażerów posiadających prawo do przekroczenia granicy Polski są dostępne m.in. na stronie Straży Granicznej oraz stronach rządowych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem, prawo wjazdu na terytorium Polski posiadają przede wszystkim:

  • obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką;
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • dyplomaci i członkowie ich rodzin;
  • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • uczniowie, studenci i pracownicy naukowi kształcący się w Polsce;
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci.

Powrót